główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RMKG.I.7000.9.2019 Opatów, 06.08.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Opatów”

artykuł nr 3

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RŚP-I.042.1.2019/OSA Opatów, 29.07.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup, transport i montaż urządzeń rekreacyjnych w ramach budowy dwóch otwartych stref aktywności w miejscowościach: Lipowa dz. nr 25/94 i Jałowęsy dz. nr 404/3„ zadanie pn: „Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Gminie Opatów”, który Gmina realizuje w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 dofinansowan...

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Opatów, dnia 17.07.2019

 

RMKG.I.7000.9.2019

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, Nr 113, poz. 907 z p. zm.) na zadanie pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Opatów

Lokalizacja : Miasto i Gmina Opatów (załącznik graficzny)

 

Zapraszam do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Opatów.

Oferty należy składać oddzielnie na każde zadanie (każdą część) na załączonym formularzu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia (wykaz przeznaczonych do przebudowy dróg) przedstawia  formie tabelarycznej załączniki nr 1 i załączniki graficzne 1a i 1b.

Wykaz części  – dróg przeznaczonych do przebudowy zawiera załącznik nr 1.

Termin zakończenia prac projektowych określa się na dzień :

1. 30.11.2019

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty pozyskania bądź opracowania materiałów i dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia budowę lub prawidłowego zgłoszenia robót.

Dokumentacja a w szczególności rozwiązania techniczne w niej zawarte muszą umożliwiać ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych lub pozyskiwanie środków z innych źródeł.

Oferty w formie pisemnej prosimy składać w terminie do dnia  05.08.2019 do godziny 1400. na załączonym formularzu ofertowym.

Do oferty należy załączyć referencje z min. 3 zadań o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli działalność prowadzona jest przez okres krótszy niż trzy lata to z tego okresu.

 

Osoba do kontaktu :

Grzegorz Mizera, tel. +48 15 86 81 319, kom. +48 503 141 253, fax +48 15 86 84 647

 

Załączniki:
Odpowiedzi na zadane pytania 16 KB
załączniki MB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

obrazek