główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016-2021 za 2019 r.

Załączniki:
Sprawozdanie MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 w Gminie Opatów

Załączniki:
Sprawozdanie MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2019 rok

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022

Załączniki:
sprawozdanie MB
artykuł nr 5

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31-12-2018 r.

Załączniki:
Informacja 879 KB