główna zawartość
artykuł nr 66

Uchwała Nr XXVII/192/2004

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeziu.

artykuł nr 67

Uchwała Nr XXIV/178/2004

w sprawie przeznaczenia do zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Jagiełły.

artykuł nr 68

Uchwała Nr XXIV/180/2004

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Podolu.

artykuł nr 69

Uchwała Nr XXIV/179/2004

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.

artykuł nr 70

Uchwała Nr XX/156/2004

Uchwała Nr XX / 156 / 04
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31maja 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego i Nowopolnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) , art. 13 , art. 28 , art. 34 ust. 2, art. 37 ust.2 pkt 6 , art. 67 ust. 1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 885/1 o powierzchni 71 m 2 , oraz nr 885/2 o powierzchni 213m2 uwidocznionej w Księdze Wieczystej Nr 23709 na rzecz Teresy Jakubowskiej zam . w Opatowie z przeznaczeniem dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Komisja Budżetu , Finansów , Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie
/ Krzysztof Wróblewski /

Opracowanie: Danuta Barańska