główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała Nr XX/157/2004

Uchwała Nr XX /157 / 04
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31maja 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Nowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) , art. 13 , art. 28 , art. 34 ust. 2, art. 37 ust.2 pkt 6 , art. 67 ust. 1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 987/9 o powierzchni 258 m 2 uwidocznionej w Księdze Wieczystej Nr 23709 na rzecz Kingi i Mirosława małż. Mendrykowskich zam . w Opatowie z przeznaczeniem dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Komisja Budżetu , Finansów , Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie
/ Krzysztof Wróblewski /

Opracowanie: Danuta Barańska

artykuł nr 72

Uchwała Nr XX/155/2004

Uchwała Nr XX /155/ 04
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Harcmistrza Jerzego Czerwińskiego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) , art. 13 , art. 28 , art. 67 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje :

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 804/17 o powierzchni 1531 m 2 , uwidocznionej w Księdze Wieczystej Nr 15999.

2. Zbycie nieruchomości opisanej w ust 1 nastąpi w trybie przetargu, o ile osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożą wniosku o jej nabycie w drodze bezprzetargowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Komisja Budżetu , Finansów , Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie

/ Krzysztof Wróblewski /

Opracowanie: Danuta Barańska

artykuł nr 73

Uchwała Nr XVIII/141/2004

w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Opatowie.

artykuł nr 74

Uchwała Nr XVIII/140/2004

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul.Kopernika.

artykuł nr 75

Uchwała Nr XVIII/139/2004

Uchwała Nr XVIII / 139 / 04 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.