główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała nr XXXIII/226/2005

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat zadostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody dla taryfo

artykuł nr 52

Uchwała nr XXXII/224/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów

artykuł nr 53

Uchwała nr XXXII/223/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok

artykuł nr 54

Uchwała nr XXXII/222/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansoergo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2004.

artykuł nr 55

Uchwała nr XXXII/221/2005

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatów za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.