główna zawartość
artykuł nr 21

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 25 maja 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy ogło

artykuł nr 22

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T
 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje pełnomocników komitetów  wyborczych  lub upoważnione przez nich osoby, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w dniu 8 maja 2009 roku /tj. piątek/ upływa termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia, o których mowa są przyjmowane w pokoju
nr 15 - I piętro w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
tj. od 700- 1500.
artykuł nr 23

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r.

artykuł nr 24

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku ? Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego / Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm. /, podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach na obszarze miasta i gminy Opatów

artykuł nr 25

Informacja o dniu wolnym

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje,
że dzień
10 kwietnia 2009 roku (piątek)
jest dniem wolnym od pracy w tut. Urzędzie.