główna zawartość
artykuł nr 26

Decyzja środowiskowa na budowę wodociągu...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

artykuł nr 27

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 23 marca 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy og

artykuł nr 28

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2009 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 18 marca 2009 roku (tj. środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie  
z działalności w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych  za okres od  01.01. do  
31.12.2008 roku,
- dyskusja
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Opatowie za rok 2008,
 b) zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty,
c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
f) upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
g) Regulaminu wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Opatów,
h) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Opatów,
i) pozbawienia drogi Brzezie – Nikisiałka Duża – Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej,
j) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul.1Maja,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do wydzierżawieni nieruchomości
  położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja ,
l) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 391 położonej w Jałowęsach gmina Opatów,
ł) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie oraz Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Opatowie,
5. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i  Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
   
  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
  / Dariusz Bińczak /
 
artykuł nr 29

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 23 lutego 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy o

artykuł nr 30

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2009 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego    z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 12 lutego 2009 roku (tj. czwartek ) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Opatowie za 2008 rok,
a / dyskusja  
4. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie za 2008 rok,
  a / dyskusja  
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2009 rok,
b) zatwierdzenia planu pracy na rok 2009 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,
c) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie,
d) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej  i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie,
e) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie,
f) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej
w Opatowie,
g) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Przestrzegania Prawa,  Porządku Publicznego
i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w  Opatowie,
h) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
i)  zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
j) wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz 
  upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  
  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza oraz w sprawie stwierdzenia 
  nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008,
k)  uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek,
l)  przyjęcia ,, Programu Aktywności Lokalnej Miasta i Gminy Opatów na lata 2009 – 
 2015” ,
ł)  przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki,
 m) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy  
1Maja,
 n) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy  
1Maja,
 
 o)  przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy  
 Słowackiego,
 p) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Wąworkowie,
 r)  zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego 
  zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
  stanowiących własność Gminy Opatów oraz stosowania dopłat do ceny wody dla 
 taryfowej grupy odbiorców usług – gospodarstw domowych.
6.  Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie  oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Opatów w okresie międzysesyjnym.
7.  Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
8.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
 
 
/ Dariusz Bińczak /