główna zawartość
artykuł nr 21

Sprostowanie godziny rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Opatowie uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 26 maja 2010 roku z godz. 13:00 na godz. 9:00, za wprowadzoną zmianę przepraszamy. 
  Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Bińczak
 

artykuł nr 22

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /D

artykuł nr 23

Ogłoszenie

o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Opatowa 2009-2013 i na lata następne

artykuł nr 24

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 25

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów.