główna zawartość
artykuł nr 31

Wykaz sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami...

artykuł nr 32

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /...

artykuł nr 33

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

 Posiedzenie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 6 grudnia 2010 r. na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym  / wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2011 i prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych w roku 2011 / oraz o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej / pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Opatów

Odbędzie się  14 stycznia 2011 r. o godzinie 11.00 w pokoju nr 11.
Organizacje pozarządowe, które złożyły oferty mogą wziąć udział w części pierwszej posiedzenia Komisji godz. 11.00.
artykuł nr 34

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 14...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206,