główna zawartość
artykuł nr 26

Uchwała Nr XLIV/339/2013

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie

artykuł nr 27

Uchwała Nr XLIV/338/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

artykuł nr 28

Uchwała Nr XLIV/337/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

artykuł nr 29

Uchwała Nr XLIV/336/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

artykuł nr 30

Uchwała Nr XLIV/335/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów