główna zawartość
artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE

ID.II.6733.4.2015


OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi mianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami)
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o  Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE  Dn 40[mm], L=około 73,00[m]  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr377/1w miejscowości Kornacice na działkach  nr. ewid.: 379/1378/1,377/1 W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 

artykuł nr 12

Informacja

obrazek
artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE

obrazek
artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 10.11.2015 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.3.2015 dla inwestycji polegającej na ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej n/N na działkach o nr ewid.: 74; 13; 73; 72; 71 i 70 położonych w miejscowości Tomaszów, gmina Opatów


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki

ID.II.6733.03.2015
 

artykuł nr 15

Informacja

obrazek