główna zawartość
artykuł nr 16

Informacja

obrazek
artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 18

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Opatów.

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Opatów.

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy Opatów.

Na podstawie art. 39 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje:

  1. o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego przedmiotem jest wieloletni plan określający obszary, cele i kierunki interwencji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, prowadzonej w przestrzeni gminy
  2. termin rozpoczęcia konsultacji: 28.10. 2015 r.
  3. planowany termin zakończenia konsultacji: 20 listopada 2015 r.
  4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Opatów; ul. Plac Obrońców Pokoju 34; Opatów
  5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@umopatow.pl ,
b)  pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Opatów; ul. Plac Obrońców Pokoju 34; Opatów,
c) ustnie do protokołu w siedzibie Gminy: Urząd Miasta i Gminy Opatów; ul. Plac Obrońców Pokoju 34; Opatów

  1. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 19

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 października 2015 roku (tj. czwartek ) o godz. 13...

artykuł nr 20

Informacja

obrazek