główna zawartość
artykuł nr 21

Zaproszenie do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki "PGKiM" Sp. z o.o. w Opatowie

artykuł nr 22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

artykuł nr 23

Informacja

obrazek
artykuł nr 24

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 18...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2015 roku ( tj. piątek ) o godz. 12.00 w sa...

artykuł nr 25

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych dokumentów planistycznych.