główna zawartość
artykuł nr 41

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

artykuł nr 42

Informacja

obrazek
artykuł nr 43

Informacja

obrazek
artykuł nr 44

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 27.03.2015 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.2.2015 dla inwestycji polegającej na
budowie sieci wodociągowej Oficjałów-Wąworków Ø 110 o długości około 800m  zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 41/3, 42/2, 44/2,43 w miejscowości  Oficjałów  oraz  działkach o nr ewid 98, 270, 97/2, 88/1, 64/4 w miejscowości Wąworków  gmina Opatów

 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 

ID.II.6733.02.2015

 

artykuł nr 45

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2015 roku ( tj. wtorek ) o godz. 12:...