główna zawartość
artykuł nr 76

Uchwała Nr XVII/160/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie

artykuł nr 77

Uchwała Nr XVII/159/2016

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

artykuł nr 78

Uchwała Nr XVII/158/2016

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2016 roku

artykuł nr 79

Uchwała Nr XVII/157/2016

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 80

Uchwała Nr XVII/156/2016

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów