główna zawartość
artykuł nr 41

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego

artykuł nr 42

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok.

artykuł nr 43

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

artykuł nr 44

Projekt - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów

artykuł nr 45

Projekty uchwał na sesję w dniu 31-07-2019r.

Załączniki:
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Karwowie 716 KB
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 933/9, położonej w Opatowie 736 KB
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 769/6, położonej w Opatowie 643 KB
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 303, położonej w Gminie Opatów, obręb Karwów 675 KB
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 314 KB
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów" 642 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów 331 KB
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów 101 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów 58 KB
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych 88 KB
sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w podziale funduszy w Opatowskim Budżecie Obywatelskim na 2020 r. 146 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035 MB
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok 300 KB