główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy iwaniska z dnia 7-11-2019r. Nr RG.6733.8.2019

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 14.11.2019 na żądanie USŁUGI PROJEKTOWE  mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn 63x5,8 PE100  SDR 11 długości około 600,00 mb  na działkach455, 454 ,453, 676, 452, 449, 450 w miejscowości Strzyżowice oraz na działkach 754, 635/1, 634, 633, 602/1  w miejscowości Kobylany

Burmistrz  Miasta i Gminy  

  /-/ Grzegorz Gajewski   

 

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 8 listopada 2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów wraz z uzasadnieniem

artykuł nr 4

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 października 2019 roku ( tj. poniedziałek ) ...

artykuł nr 5

INFORMACJA

obrazek