główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości , że  na żądanie  USŁUGI PROJEKTOWE   mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  63 x 5,8 PE100-RC  SDR 11, długości około 30,00 mb  na działkach nr ewid. 54, 95/2, 130/1 w miejscowości  Lipowa.  

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju 34 pod nr tel. 15 868 13 26

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie RG-VI.6220.4.2015

Załączniki:
Obwieszczenie RG-VI.6220.4.2015 198 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie RŚP-II.6220.11.2020 o zakończeniu postępowania

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003 r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 15.02.2021 na żądanie USŁUGI PROJEKTOWE  mgr inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  40x3,7   PE100  SDR 11, długości około 25,00 mb  na działkach nr ewid. 378/1, 386/1, 395/1 w miejscowości Kornacice

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 5

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, najmu socjalnego lokalu oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2021