główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 ID-III-340/04/2007
 Opatów, 2007-05-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń po policji na mieszkania socjalne w Opatowie na potrzeby  Gmina Opatów. Nr sprawy:  ID-III-340/04/2007.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp  Gmina Opatów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 Gmina Opatów
 Plac ObrońcówPokoju 34
 27-500  Opatów
 www.bip.opatow.um.gov.pl
 zamowienia@opatow.um.gov.pl
 Godziny urzędowania 7:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro


3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.opatow.um.gov.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w siedzibie zamawiającego lub na stonie internetowej.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Przedmiotem zamówienia są roboty  remontowe ogólno-budowlane, instalacyjne, majace na celu przystosowanie istniejących pomieszczeń do celów mieszkaniowych ( sześć mieszkań)

Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 

 
   Główny przedmiot  - prace budowlane  
 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Termin wykonania zamówienia:
 od 10.09.2007 do 20.12.2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 -wykaz z ostatnich 5 lat robót budowlanych o podobnym charakterze
 -wykaz osób lub podmiotów którzy będa wykonywać zamówienie i ich kwalifikacje
 - polisa ubezpieczeniowa lub inne ubezpieczenie wykonywanych prac

8) Informacja na temat wadium:
 nie przewiduje się wpłaty wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Nazwa kryterium Waga 
 
cena za całość zamówienia 100% 
 
10) miejsce i termin składania ofert:
    w siedzibie zamawiającego  Gmina Opatów
   Plac ObrońcówPokoju 34
   27-500  Opatów
   sekretariat
 

   do dnia 2007-05-24 do godz.  8:50

 11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.bip.opatow.um.gov.pl
 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego  Gmina Opatów
 Plac ObrońcówPokoju 34
 27-500  Opatów
 świetlica Urzędu

  dnia 2007-05-24 o godz.  9:00.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-06-24
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 nie dotyczy
 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 nie dotyczy
 

Burmistrz mgr Krystyna Kielisz