główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

Tak

Numer ogłoszenia w BZP: 186136 - 2007

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Opatów

Adres pocztowy:

Plac Obrońców Pokoju 34

Miejscowość: Opatów

Kod pocztowy: 27 - 500

Województwo: Świętokrzyskie

Tel. : 015 8681300

Fax: 015 8684647

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja samorządowa 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatóww sezonie zimowym 2007/08                                    

II.1.2) Rodzaj

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach określonych w poszczególnych zadaniach od 1-4 w/g wskazań zamawiającego- oferent może złozyć ofertę na 1 lub więcej zadań. Zadanie nr 1; Oficjałów , Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała , Nikisiałka Duża , Wąworków. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o poj. łyżki powyżej 2,5m3. Zadanie nr 2; Czerników Opatowski (bez drogi do Pana Lisa i Łaty), Czerników Karski , Strzyżowice, Jagnin, Kochów (bez Kochówka) Kobylany, Gojców.  Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o poj. łyżki powyżej 2,5m3. Zadanie nr 3; Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski i droga do Pana Lisa i Łaty. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o poj. łyżki powyżej 1,5m3. Zadanie nr 4.Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów, Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o poj. łyżki powyżej 1,5m3

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

90.21.20.00-6

Dodatkowe przedmioty

 . . .  -

 . . .  -

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość: Zadanie nr 1-127,33 zł, Zadanie nr 2-127.33 zł., zadanie nr 3- 100,00zł, zadanie nr 4104,86zł. Podana wartość jest za godzinę pracy sprzętu.

             

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

wskazać projekt/program:

Nie


 SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Część Nr 1: Nazwa  zadanie nr 1

V.1) Data udzielenia zamówienia:  06/11/2007  (dd/mm/rrrr)  

V.2) Liczba otrzymanych ofert:  2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Usługi Transportowo – maszynowe i Budowa dróg, Grzegorz Janicki,

Adres pocztowy: Czachów 8A

Miejscowość: Ożarów

Kod pocztowy:  27-530

województwo: Świetokrzyskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

Cena wybranej oferty 119,00zł

Oferta z najniższą ceną  119,00 / Oferta z najwyższą ceną 140,00

Waluta: PLN

Część Nr 2: Nazwa  zadanie nr 2

V.1) Data udzielenia zamówienia:  06/11/2007  (dd/mm/rrrr)  

V.2) Liczba otrzymanych ofert:  1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Usługi Transportowo – Maszynowe i Budowa Dróg, Grzegorz Janicki,

Adres pocztowy: Czachów 8A

Miejscowość: Ożarów

Kod pocztowy:  27-530

województwo: Świetokrzyskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

Cena wybranej oferty 119,00zł

Oferta z najniższą ceną  119,00 / Oferta z najwyższą ceną 119,00

Waluta: PLN

 Część Nr 3: Nazwa  zadanie nr 3

V.1) Data udzielenia zamówienia:  06/11/2007  (dd/mm/rrrr)  

V.2) Liczba otrzymanych ofert:  1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Usługi Transportowe, Jan Łaskawiec

Adres pocztowy: Ul. Ćmielowska 1a/1

Miejscowość: Opatów

Kod pocztowy   27-500

województwo: Świętokrzyskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

Cena wybranej oferty 93,45zł

Oferta z najniższą ceną  93,45 / Oferta z najwyższą ceną 93,45

Waluta: PLN

 Część Nr 4: Nazwa  zadanie nr 4

V.1) Data udzielenia zamówienia:  06/11/2007  (dd/mm/rrrr)  

V.2) Liczba otrzymanych ofert:  2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Zakład Budownictwa Ogólnego, Usługi Rolnicze – Marian Lipka

Adres pocztowy: Baćkowice 92

Miejscowość: Baćkowice

Kod pocztowy:  27-552

województwo: Świetokrzyskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

Cena wybranej oferty 98,00zł

Oferta z najniższą ceną  98,00 / Oferta z najwyższą ceną 119,00

Waluta: PLN

-