główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie 2011/2012
Numer ogłoszenia: 371506 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343564 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie 2011/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Opatów określonych w poszczególnych zadaniach - częściach . Część 1. Odśnieżanie dróg we wsiach Adamów, Brzezie, Balbinów, Wąworków. Adamów nie ma dróg gminnych, Brzezie - droga na stare Brzezie, w stronę Wąworkowa i koło szkoły do drogi powiatowej, Balbinów - od drogi krajowej w stronę Kaliszan. Wąworków- Kolonie , do posesji p. Lisa , p. Małkowskich, obok p. Mrotka do p. Przygody, od drogi powiatowej do krajowej. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 8,8km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 2. Odśnieżanie dróg we wsiach Czerników Opatowski, Czerników Karski, Okalina Kolonia , Okalina - Wieś, Oficjałów Czerników Opatowski - przez wieś do ostatnich zabudowań, Czerników Karski- Zarzecze, na Murowaniec i Podrzecze, Okalina Kolonia przez wieś od CPN-u do końca i obok ujęcia wody. Okalina - Wieś - przez wieś, do posesji p. Kasińskich, do p.Filipczaków i do p. Michałowskich , Okalina - na sady do posesji p. Stępnia, Oficjałów -Rzym. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,1km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 3. Odśnieżanie dróg we wsiach Gojców, Jagnin, Strzyżowice, Kobylanki, Kobylany. Gojców - obok Sołtysa do ostatniego zabudowania, na Włostów obok posesji p.Wtorek, Jagnin -przez wieś. Strzyżowice - Ptasia, Strzyżowice -Gibki, Strzyżowice - Mydłowiec , obok posesji p. Kolasy. Kobylanki - przez wieś do ostatnich zabudowań. Kobylany -Przecinka, Kobylany - Przepaść, Kobylany - Wymysłów, Kobylany pod las, droga obok szkoły w stronę Strzyżowic, Strzyżowice - posesja p.Waga, Strzyżowice - posesja p.Strzępek, Strzyżowice - posesja p.Juda - p.Orkisz. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 14,8km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ niektóre odcinki dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 4. Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek. Jałowęsy - Syrki, od CPN-u do drogi powiatowej ,od drogi powiatowej do posesji p. Łaskawiec, do p. Łobody, od drogi krajowej obok posesji p. Spały-do ostatnich zabudowań, droga w stronę Zochcinka do ostatnich zabudowań.. Tomaszów - w stronę Grabówki, Zochcinek od ul.Świętokrzyskiej obok DPS-u na Grabówkę, od ul. Czernika-Górą do drogi na Grabówkę, do posesji p. Rozmusa i do p.Surmy od DPS-u w stronę Zochcina, obok posesji p.Jandy. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 5. Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice. Jurkowice przez wieś od drogi krajowej do drogi wojewódzkiej , obok posesji p.Stanisławskego, do p. Łabuza, na Pipałe, do p. Woźniaka , od drogi gminnej do posesji p. Szczykutowicza, Jurkowice - Marcinkowice , Czerników Op. - od drogi wojewódzkiej do posesji p. Laty i p. Lis oraz do posesji p. Skwarlińskich . Kochów - Kochówek do ostatnich zabudowań ,Marcinkowice przez wieś obok posesji p. Bonarka do p.Wójcika i od drogi krajowej do posesji p. Siastacz. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 13,1km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 6. Odśnieżanie dróg we wsiach Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża. Karwów - droga od Włostowa przez Tudorów do Karwowa do drogi powiatowej i do Źródełka, Tudorów- przez wieś do drogi powiatowej, i w stronę p. Maziarskiego, od drogi gminnej do posesji p. Michałowskich, Nikisiałka Mała - Ukraina, Nikisiałka Duża - obok pani sołtys, w stronę Malic do granicy gminy, w stronę Wąworkowa do ostatnich zabudowań. Nikisiałka Mała - Dziury, od drogi powiatowej w stronę Wąworkowa do ostatnich zabudowań, od drogi powiatowej do posesji p. Boryckiego. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 7. Odśnieżanie dróg we wsiach Kornacice, Lipowa ,Podole, Rosochy. Kornacice - obok posesji p. Kwaśniaka do ostatnich zabudowań, Kornacice -Lipowa, Lipowa przez Wieś. Podole do posesji p.Borek, p.Michalskich, w stronę Kornacic - do posesji p.Jasiński, do p. Wożniaka, do p. Krzysztofka, do p.Jandów, od Podola obok Kościoła do Rosoch, pod Las do Jaworskiego, Rosochy przez wieś obok posesji p. Banasika do końca, w stronę Przeuszyna, i w stronę Kaliszan. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 11,55km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Na poszczególnych częściach zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Wykonawca rozpocznie wykonywanie odśnieżania na ustne /telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłużej niż 1 godz. od otrzymania zgłoszenia. Osoba koordynująca akcją zimową z ramienia Zamawiającego określi kolejność odśnieżania. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie przez operatora sprzętu odśnieżającego telefonu komórkowego przy sobie. Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować na każdą część min. 1 pojazdem kołowym - ciągnikiem z dwoma napędami z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany - przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą. Mieszanka do posypywania jest własnością Zamawiającego i odbierana będzie przez Wykonawcę z placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie przy ul. Partyzantów 42. Załadunek mieszanki dokonywany będzie przez PGKiM w Opatowie. Wykonawca pobierał będzie mieszankę na zlecenie Zamawiającego i dostarczał w miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. na pobocze drogi o znacznym nachyleniu lub posypywał jezdnię...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Wąworków 25A, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39282,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 40824,00
· Oferta z najniższą ceną: 40824,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40824,00
· Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Mechaniką Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Wąworków 25A, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54013,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 54432,00
· Oferta z najniższą ceną: 54432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54432,00
· Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Usługi Transportowe - Remonty Dróg Jan Łaskawiec, ul. Ćmielowska 1A/1, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66066,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 72900,00
· Oferta z najniższą ceną: 72900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72900,00
· Waluta: PLN.
Część NR: 6  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Mechaniką Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Wąworków 25A, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46425,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 45360,00
· Oferta z najniższą ceną: 45360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45360,00
· Waluta: PLN.
Część NR: 7  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Mechaniką Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Wąworków 25A, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51558,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 54432,00
· Oferta z najniższą ceną: 54432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54432,00
· Waluta: PLN.
 
  Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 9.11.2011r.
 
Burmistrz Andrzej Chaniecki