główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opatów: Remont drogi gminnej Czerników Karski-Okalina Wieś na odcinku o długości 800 mb.
Numer ogłoszenia: 376886 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335834 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Czerników Karski-Okalina Wieś na odcinku o długości 800 mb..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Remont drogi gminnej Czerników Karski - Okalina Wieś na odcinku od km 0+000 - 0+800 odc. o długości 800 mb. obejmujący : roboty ziemne- korytowanie średnio o głębokości 10 cm i szerokości 3,0 m, wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm po zagęszczeniu z piasku o frakcji 0,0-2 mm, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 20 cm po zagęszczeniu ( kruszywo kamienne o frakcji 0-63 mm bez frakcji ilastych) z zamiałowaniem powierzchniowym kruszywem 0-6 mm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie, ul. Ćmielowska 44, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89996,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 101548,00
· Oferta z najniższą ceną: 101548,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114877,08
· Waluta: PLN.
 
Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 14.11.2011r
Burmistrz Andrzej Chaniecki