główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ID.III.271.06.2011
  Opatów, 2011-11-16
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.06.2011. Nazwa zadania: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2011/2012 .
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych zamawiający  
  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
  W części IV i V - Usługi Transportowe - Remonty Dróg Jan Łaskawiec ul. Ćmielowska 1A/1  
  27-500 Opatów
 Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną  
 liczbę punktów
 Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
 podpisania umowy w terminie do dnia 2011-11-22.
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :
 Lp.: 1
 Nazwa wykonawcy: część IV -  Usługi Transportowe - Remonty Dróg Jan Łaskawiec
  Adres wykonawcy:  ul. Ćmielowska 1A/1 27-500 Opatów
  Liczba pkt. w kryterium cena: 100pkt
  Lp.: 2.
  Nazwa wykonawcy:  część V - Usługi Transportowe - Remonty Dróg Jan Łaskawiec
  Adres wykonawcy:    ul.Ćmielowska 1A/1 27-500 Opatów
  Liczba pkt. w kryterium cena: 100pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych zamawiający  
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych zamawiający  
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu  
formalności po upływie 6 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony
prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)
 
  Burmistrz Andrzej Chaniecki