główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie 2011/2012 - część IV i V.
Numer ogłoszenia: 390078 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369084 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie 2011/2012 - część IV i V..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Opatów określonych w części IV i V. Przetarg na pozostałe części został rozstrzygnięty. Część 4. Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek. Jałowęsy - Syrki, od CPN-u do drogi powiatowej ,od drogi powiatowej do posesji p. Łaskawiec, do p. Łobody, od drogi krajowej obok posesji p. Spały-do ostatnich zabudowań, droga w stronę Zochcinka do ostatnich zabudowań. Tomaszów - w stronę Grabówki, Zochcinek od ul.Świętokrzyskiej obok DPS-u na Grabówkę, od ul. Czernika Górą do drogi na Grabówkę, do posesji p. Rozmusa i do p.Surmy od DPS-u w stronę Zochcina, obok posesji p.Jandy. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 5. Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice. Jurkowice przez wieś od drogi krajowej do drogi wojewódzkiej , obok posesji p.Stanisławskego, do p. Łabuza, na Pipałe, do p. Woźniaka , od drogi gminnej do posesji p. Szczykutowicza, Jurkowice - Marcinkowice , Czerników Op. - od drogi wojewódzkiej do posesji p.. Laty i p. Lis oraz do posesji p. Skwarlińskich . Kochów - Kochówek do ostatnich zabudowań ,Marcinkowice przez wieś obok posesji p. Bonarka do p.Wójcika i od drogi krajowej do posesji p. Siastacz. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 13,1km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Na poszczególnych częściach zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych -opadów śniegu, każdorazowo na zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Wykonawca rozpocznie wykonywanie odśnieżania na ustne /telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłużej niż 1 godz. od otrzymania zgłoszenia. Osoba koordynująca akcją zimową z ramienia Zamawiającego określi kolejność odśnieżania. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie przez operatora sprzętu odśnieżającego telefonu komórkowego przy sobie. Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować na każdą część min. 1 koparko - ładowarką oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą. Mieszanka do posypywania jest własnością Zamawiającego i odbierana będzie przez Wykonawcę z placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie przy ul. Partyzantów 42. Załadunek mieszanki dokonywany będzie przez PGKiM w Opatowie. Wykonawca pobierał będzie mieszankę na zlecenie Zamawiającego i dostarczał w miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. na pobocze drogi o znacznym nachyleniu lub posypywał jezdnię..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Usługi Transportowe - Remonty Dróg Jan Łaskawiec, ul. Ćmielowska 1A/1, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46425,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 48600,00
· Oferta z najniższą ceną: 48600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48600,00
· Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Usługi Transportowe - Remonty Dróg Jan Łaskawiec, ul. Ćmielowska 1A/1, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58477,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 68040,00
· Oferta z najniższą ceną: 68040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68040,00
· Waluta: PLN.
 
  Zamieszczono w BZP w dniu 22.11.2011r
  Burmistrz Andrzej Chaniecki