główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 11040-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej długości 0,806 km Projektowana konstrukcja drogi - warstwa ścieralna z masy mineralno -...
Termin składania ofert: 2015-02-02


Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej długości 0,806 km.
Numer ogłoszenia: 30268 - 2015; data zamieszczenia: 11.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11040 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej długości 0,806 km..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej długości 0,806 km Projektowana konstrukcja drogi - warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej 4 cm na powierzchni 2 653,945m2 - warstwa wiążąca z masy mineralno - asfaltowej 4 cm na powierzchni 2 737,51 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm , grubość po zagęszczeniu 10cm na powierzchni 586,125m3 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm , grubość po zagęszczeniu 8cm - pobocza -na powierzchni 1 021,650m2 - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - 2 x12,00m - wykonanie przepustu - 8m - roboty ziemne, roboty wykończeniowe, roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2023..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172755,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 195440,11

· Oferta z najniższą ceną: 195440,11 / Oferta z najwyższą ceną: 327251,67

· Waluta: PLN.

  Burmistrz Andrzej Chaniecki