główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Opatów: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatów

Numer ogłoszenia: 97454 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74438 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamowienia jest - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów. Zamowienia składa się z dwóch częśći. Na każdą część oferta składana osobno. 1) Część I. - Przebudowa drogi gminnej nr 358047T w miejscowości Jurkowice - Pipała od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb. Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 3272,00m2 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 3512,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 3032,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm, powierzchnia 2712,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2616,00m2 - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø60cm na ławie fundamentowej - 8m - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø50cm na ławie fundamentowej - 14m - ścianki czołowe ze stopką dla przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø60cm - ścianki czołowe ze stopką dla przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych Ø50cm lub Część II Przebudowa drogi gminnej nr 358034T Gołoszyce Niższe - Zochcinek od km 3+400 do km 3+900 dł. 500mb. Przedmiotem zamówienia jest projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 1910m2 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 2060m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 1760m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm, powierzchnia 1560,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 1500,00m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Opatów. Część I 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania : Przebudowa drogi gminnej nr 358047T w miejscowości Jurkowice - Pipała od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Łoniów, 27-670 Piaseczno 44, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228260,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 228260,00

 • Oferta z najniższą ceną: 228260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 366856,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Opatów. Część II. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania : Przebudowa drogi gminnej nr 358034T Gołoszyce Niższe - Zochcinek od km 3+400 do km 3+900 dł. 500mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robot Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Łoniów, 27-670 Piaseczno 44, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129940,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 129940,00

 • Oferta z najniższą ceną: 129940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 204900,00

 • Waluta: PLN.

  Burmistrz Andrzej Chaniecki