główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 103914-2015 z dnia 2015-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
1.Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 900.932,00 zł . 2.Uruchomienie kredytu w dwóch transzach : pierwsza transza do 29.05.2015r w wysokości 47.466 zł, druga transza do...
Termin składania ofert: 2015-05-15


Opatów: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 900.932,00 zł.
Numer ogłoszenia: 121430 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103914 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 900.932,00 zł..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 900.932,00 zł . 2.Uruchomienie kredytu w dwóch transzach : pierwsza transza do 29.05.2015r w wysokości 47.466 zł, druga transza do 25.09.2015r w wysokości 853.466 zł. 3.Spłata kredytu w jedenastu ratach : I rata kapitałowa do 30.09.2019r - 50.932 zł II rata kapitałowa do 30.09.2020r - 50.000 zł III rata kapitałowa do 30.09.2021r - 50.000 zł IV rata kapitałowa do 30.09.2022r - 50.000 zł V rata kapitałowa do 30.09.2023r -100.000 zł VI rata kapitałowa do 30.09.2024r -100.000 zł VII rata kapitałowa do 30.09.2025r -100.000 zł VIII rata kapitałowa do 30.09.2026r - 100.000 zł IX rata kapitałowa do 30.09.2027r -100.000 zł X rata kapitałowa do 30.09.2028r -100.000 zł XI rata kapitałowa do 30.09.2029r - 100.000 zł 4.Kredyt oprocentowany w okresie karencji i spłaty wg zmiennej stawki WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres spłaty. 5.Kredyt uruchomiony będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. 6.Odsetki liczone będą od kwoty faktycznego zadłużenia w okresach kwartalnych pobierane do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału wg zmiennej stopy procentowej. 7.Stopa procentowa stanowi sumę: WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres spłaty oraz stałą marżę banku...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Bank Spółdzielczy w Iłży, ul.Rynek 1, 27-100 Iłża, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 278414,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 258085,18

· Oferta z najniższą ceną: 258085,18 / Oferta z najwyższą ceną: 278413,81

· Waluta: PLN.

 

 Burmistrz A. Chaniecki