główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 118656-2015 z dnia 2015-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Opatów na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z Wojewódzkim...
Termin składania ofert: 2015-05-29


Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów.
Numer ogłoszenia: 135494 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118656 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Opatów na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Jańczycach gm. Baćkowice 27-552 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16 Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 614000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 655776,00

· Oferta z najniższą ceną: 655776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 655776,00

· Waluta: PLN.

 Burmistrz Andrzej Chaniecki