główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie.
Numer ogłoszenia: 196064 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176294 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 (wrzesień- grudzień) do następujących placówek oświatowych: -Samorządowy Zespół Szkól Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2 - dowóz w godz. 730- 745, odwóz w godz. 1300 - 1445. ( dwa kursy ) -Samorządowy Zespół Szkól Nr 2 w Opatowie ul. Kopernika 30 - dowóz w godz. 730- 745, odwóz w godz. 1300 - 1445. ( dwa kursy ) -Szkoła Podstawowa w Kobylanach - dowóz w godz.730- 745, odwóz w godz. 1340 ( jeden kurs ) Zamówienie obejmuje dowóz i odwóz uczniów z miejscowości; Lipowa, Podole, Małoszyce, Zochcinek, Porudzie, Porudzie-Zochcin, Obręczna, Miłków, Kornacice, Bogusławie, Szczucice, Sadowie, Jałowęsy I, Jałowęsy II, Jałowęsy III,Tomaszów, Balbinów, Rosochy, Adamów, Kolonia, Brzezie, Przeuszyn, Adamów, Mierzanowice, Gierczyce, Podłukawka, Stodoły Wieś, Lisów, Wojciechowice, Wąworków, Nikisiałka Duża, Malice, Karwów, Nikisiałka Mała, Okalina Kolonia, Czerników Karski, Gojców, Strzyżowice, Jagnin, Kochów, Kobylany, Kobylanki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał. nr 3 do SIWZ. Łączna liczba uczniów do przewiezienia w roku szkolnym 2015/2016 - 443, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 ( wrzesień - grudzień) - 418 Należy zorganizować trzynaście tras dowozu. Dziesięć autobusów winno posiadać min. 43 miejsc siedzących, trzy autobusy min. 35 miejsc siedzących. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby przewożonych uczniów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przewożenia na trzynastu trasach osób wyznaczonych przez Zamawiającego sprawujących opiekę nad przewożonymi uczniami. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do uzgodnienia zorganizowanych tras i godzin odjazdów z Zamawiającym. Samochody przewożące uczniów do szkół na wszystkich trasach muszą posiadać na wyposażeniu zasłony (rolety) lub przyciemnione szyby oraz w okresie zimowym utrzymywać temperaturę wewnątrz samochodu min.16o C i w okresie letnim max . 25o C. Samochody przewożące uczniów na wszystkich trasach nie mogą być starsze niż z 2000 roku. Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w samochodzie (nie mogą stać). Wykonawca powinien mieć wdrożone i certyfikowane procedury gwarantujące powtarzalność systemowego podejścia do wymogu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538945,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 495256,00

· Oferta z najniższą ceną: 495256,00 / Oferta z najwyższą ceną: 495256,00

· Waluta: PLN.

Burmistrz Andrzej Chaniecki