główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 152063-2015 z dnia 2015-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jałowęsy Gmina Opatów Projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy...
Termin składania ofert: 2015-11-03


Opatów: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowości Jałowęsy od km 0+000 do km 1+000 Gmina Opatów.
Numer ogłoszenia: 301000 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152063 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowości Jałowęsy od km 0+000 do km 1+000 Gmina Opatów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jałowęsy Gmina Opatów Projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm - 3952,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 3652,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3252,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3132,00m2 Przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. z Firmą Transportowo-Budowlano-Drogową DYLMEX, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188752,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 201342,64

· Oferta z najniższą ceną: 201342,64 / Oferta z najwyższą ceną: 268509,20

· Waluta: PLN .

 Burmistrz Andrzej Chaniecki