główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Opatów, dnia 09.05.2017r 

RMKG-XII.271.2.2017

           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.2.2017

Nazwa zadania:  Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica Słoneczna o łącznej długości 0,246km

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  

„DROMAR” R.L Bożek 27-400 Ostrowiec św. ul. Gulińskiego 9a

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

   liczbę punktów  .

   Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 16.05.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa –   „DROMAR” R.L Bożek

  adres -   27-400 Ostrowiec św  ul. Gulińskiego 9a    

  liczba pkt w kryterium cena–   60  

          liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

 łączna liczba pkt - 100

3. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych zamawiający

  informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni  wykonawcy.

  4. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający

  informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)

 

   Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 

 Oprac. E. Zaczkiewicz