główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500072727-N-2017 z dnia 11-12-2017 r.

Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608858-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500055368-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Opatów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27500   Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RMKG-XII.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2017/2018 (styczeń- czerwiec) oraz w roku szkolnym 2018/2019 ( wrzesień- grudzień) do następujących placówek oświatowych: -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2 – dowóz w godz. 730- 745, odwóz w godz. 1300 – 1445. ( dwa kursy ) - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie ul. Kopernika 30 – dowóz w godz. 730- 745, odwóz w godz. 1300 – 1445. ( dwa kursy ) -Szkoła Podstawowa w Kobylanach – dowóz w godz.730- 745, odwóz w godz. 1340 ( jeden kurs ) Zamówienie obejmuje dowóz i odwóz uczniów z miejscowości; Lipowa, Podole, Małoszyce, Zochcinek, Porudzie, Porudzie-Zochcin, Wszechświęte, Kornacice, Bogusławie, Szczucice, Sadowie, Jałowęsy I, Jałowęsy II, Jałowęsy III,Jałowęsy Karsy,Tomaszów, Gołoszyce, Łężyce, Balbinów, Rosochy, Adamów, Adamów Kolonia, Brzezie, Buszkowice, Przeuszyn, Mierzanowice Gierczyce, Podłukawka, Stodoły Wieś, Stodoły Kolonia, Bidziny, Wojciechowice, Wąworków, Nikisiałka Duża, Malice, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Oficjałów, Marcinkowice, Jurkowice, Czerników Opatowski, Czerników Karski, Gojców, Strzyżowice, Jagnin, Kochów, Kobylany, Kobylanki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał. nr 3 do SIWZ. Łączna liczba uczniów do przewiezienia w roku szkolnym 2017/2018 (styczeń -czerwiec) – 418, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 ( wrzesień – grudzień) - 387 Należy zorganizować trzynaście tras dowozu. Dziesięć autobusów winny posiadać min. 50 miejsc siedzących, pięć autobusów min.35 miejsc siedzących Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby przewożonych uczniów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przewożenia na trzynastu trasach osób wyznaczonych przez Zamawiającego sprawujących opiekę nad przewożonymi uczniami. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do uzgodnienia zorganizowanych tras i godzin odjazdów z Zamawiającym. Samochody przewożące uczniów do szkół na wszystkich trasach muszą posiadać na wyposażeniu zasłony (rolety) lub przyciemnione szyby oraz w okresie zimowym utrzymywać temperaturę wewnątrz samochodu min.16o C i w okresie letnim max. 25o C. Samochody przewożące uczniów na wszystkich trasach nie mogą być starsze niż 15 lat od daty pierwszej rejestracji. Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w samochodzie (nie mogą stać). 2.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wszystkich kierowców biorących udział w wykonaniu zamówienia 3. Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania usługi. 4.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów i dokonywania ich oceny - żądania wyjaśnień i informacji w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów. 6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 332985.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świetokrzyskim Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: zarzad@pksostrowiec.pl
Adres pocztowy: ul. Żabia 40
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec św.
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 468013.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 468013.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 468013.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.