główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opatów, dnia 08.10.2019r

 

IMK-III.271.7.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2019

Nazwa zadania „ Remont dróg gminnych w Opatowie „

Część II.  Remont drogi gminnej nr 358092T – ul. Wąska w Opatowie.  

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

 DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński i M. Jabłoński 27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicz 15

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalna

liczbę punktów.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 14.10.2019r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1) Nazwa – DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński i M. Jabłoński

  adres  - 27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicz 15

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 100

   2) Nazwa-  PBI Infrastruktura S.A.

 adres  -  23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E  

  liczba pkt w kryterium cena– 51,64

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt –  91,64

 

  Środki ochrony prawnej

  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych  

  warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony  

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z p. zm..)

 

Z up. Burmistrza

Marcin Słapek

Z-ca Burmistrza

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz