główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opatów, dnia 14.10.2019r

IMK-III.271.8.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.8.2019

Nazwa zadania „ Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów „

Część I.  Przebudowa drogi gminnej nr 358018T – Podole -Rosochy II.  

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski 28-236 Rytwiany, Kłoda ul.

Długa 60

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalna

liczbę punktów.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 28.10.2019r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

   1) Nazwa-  PBI Infrastruktura S.A.

 adres  -  23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E  

  liczba pkt w kryterium cena– 35,23

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 75,23

  2) Nazwa – Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski  

 adres  -  28-236 Rytwiany, Kłoda ul. Długa 60

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 100

  3) Nazwa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

  adres  -  28-200 Staszów ul. Rakowska 40

  liczba pkt w kryterium cena– 41,52  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 81,52

4) Nazwa – DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński i M. Jabłoński

  adres  - 27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicz 15

  liczba pkt w kryterium cena– 43,53  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 83,53

5) Nazwa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

  adres  - 27-670 Łoniów, Piaseczno 44

  liczba pkt w kryterium cena– 46,50  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 86,50

  Środki ochrony prawnej

  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych  

  warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony  

  prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z p. zm..)

 

 Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz