główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opatów, dnia 05.12.2019r

IMK-III.271.11.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2019

Nazwa zadania „ Remont  dróg gminnych  w ul. Dorzecznej i Stefana Żeromskiego w Opatowie „

 

Część I. Remont drogi gminnej nr 358065T – ul. Dorzeczna w Opatowie od km 0+000 do

km 0+750. 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

DROGMAR S.C. M. Godzina, P. Podeszwa 27-400 Ostrowiec św. ul. Samsonowicza 6

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała najkorzystniejszą

liczbę punktów, po tym jak wycofało swoją ofertę Konsorcjum Firm.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

 podpisania umów w terminie do dnia  11.12.2019r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1) Nazwa – Konsorcjum Firm. Lider : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC 

  Marcin Jabłoński, Partner: DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński i M. Jabłoński

  adres  - 27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicz 15

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 100

   2) Nazwa- DROGMAR S.C. M. Godzina, P. Podeszwa

 adres  -  27-400 Ostrowiec św. ul. J .Samsonowicza 6 

  liczba pkt w kryterium cena–  45,56

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 85,56

   3) Nazwa-  TRAKT S.A.

 adres  -  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów

  liczba pkt w kryterium cena–  44,60    

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 84,60

 

Część II. Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta Opatowa – ul. Stefana

  Żeromskiego

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 Konsorcjum Firm. Lider : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin

Jabłoński,

 Partner: DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński i M. Jabłoński

  27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicz 15

   Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną

liczbę punktów.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

 podpisania umów w terminie do dnia  11.12.2019r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1) Nazwa – Konsorcjum Firm. Lider : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC 

  Marcin Jabłoński, Partner: DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński i M. Jabłoński

  adres  - 27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicz 15

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 100

   2) Nazwa - DROMAR R.L. Bożek

  Adres – 27-400 Ostrowiec św. ul. A. Hedy ps Szary 9a

  liczba pkt w kryterium cena– 57,62  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 97,62

   3) Nazwa- DROGMAR S.C. M. Godzina, P. Podeszwa

 adres  -  27-400 Ostrowiec św. ul. J .Samsonowicza 6 

  liczba pkt w kryterium cena–  56,31

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 96,31

   4) Nazwa-  TRAKT S.A.

 adres  -  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów

  liczba pkt w kryterium cena–  54,48    

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 94,4

 

  Środki ochrony prawnej

  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych  

  warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony  

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843).

 

Burmistrz

  Grzegorz Gajewski

 

Oprac. E. Zaczkiewicz