główna zawartość
artykuł nr 1

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 , poz.543 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 4 października

2004 r zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( załącznik Nr 1 do zarządzenia: Nr 175 /2004, Nr 176 /2004, Nr 177 /2004).

Są to następujące nieruchomości:

•  działka nr 1485 / 6 o powierzchni 691 m2 położona w Opatowie przy ulicy Kolegiackiej,

•  działka nr 225 / 8 o powierzchni 0,77 ha położona w Podolu,

•  działka nr 1826 o powierzchni 50 m2 położona w Opatowie przy ulicy Jagiełły,

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od daty ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 868-20-20 wew. 26.

Burmistrz
Krystyna Kielisz
Opracowanie: Danuta Barańska