główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE


BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW
ogłasza na podstawie art. 11 ust 2 i 13 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) konkurs na dotacje z budżetu Gminy Opatów na realizację w 2005 roku zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1.  Konkurs obejmuje zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu:

1. Organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:


- realizację zadań mających na celu przygotowanie uczestników programu do rywalizacji w zakresie dyscyplin sportowych o charakterze masowym, które mają społeczne zapotrzebowanie,

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce nożnej, lekkiej atletyce, bilardzie, piłce siatkowej i innych dyscyplinach sportowych,

- organizacja Dnia Sportu w ramach XI Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin,

- organizacja wakacyjnego Turnieju Sportowego Dzikich Drużyn z terenu miasta i gminy.

- organizację imprez, zawodów i turniejów rekreacyjno - sportowych.

2.        Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć z budżetu gminy Opatów środki publiczne w wysokości : - 60.000 zł.

3.        Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych , będzie mieć formę wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4.        Oferta konkursowa powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie;
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zdania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
- załączniki: wyciąg lub potwierdzona kopia wyciągu z rejestru stowarzyszeń (KRS lub inny rejestr), kserokopia statutu, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami.

Szczegółowe warunki realizacji zadania , dodatkowe informacje oraz wzór wniosku - oferty można otrzymać w pok. Nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatów , ul. Plac Obrońców Pokoju 34, tel/fax : 015 862020. Podmioty, które składają oferty w konkursie - powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem "Zadanie "Sport" .

5.        Termin realizacji zadań:  maj 2005 - 31 grudnia 2005 r.

6.        Ofertę konkursową na realizację w. w. zadań należy złożyć w sekretariacie Urzędu M. i G. w Opatów ( pok. Nr 5 w formie pisemnej pod rygorem nieważności osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie  do godz. 15.00, 12 kwietnia 2005 r. ,   
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany kwoty podanych w pkt. 2.

7.        Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrywania wniosków na dotacje z budżetu miasta i gminy Opatów na 2005 r. powołana została Komisja Konkursowa.
Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone bezzwłocznie w terminie do dnia 30.04.2005 r.
Przy rozpatrywaniu ofert komisja :
- oceni możliwość realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot;
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania;
- dokona wyboru rodzaju zadania oraz rozdziału środków dostępnych na realizację zadania.
Szczegółowe zasady, kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert można otrzymać Referacie Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego w pok. Nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie , ul. Plac Obrońców Pokoju 34.

8. W roku 2004 Gmina Opatów przekazała dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z budżetu dotacje w wysokości 82.000,00 zł.

Burmistrz
Krystyna Kielisz
Opracowanie: Jarosław Czub