główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

        Opatów,  22.07 2005 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr. 62 poz. 627/   Urząd Miasta i Gminy Opatów informuje, że
w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zamieszczono:
1/  wniosek  Referatu Inwestycji i Drogownictwa  UMiG Opatów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu przesyłowego  w m. Rosochy.,

2/  postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Każdy ma prawo:
1/ żądać udostępnienia przedmiotowego wniosku w trybie i na zasadach określonych
w Rozdziale 1 Działu  IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr. 62 poz. 627/,
2/ składania  wniosków w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przedmiotowego wniosku w terminie  21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokółu w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7,00do 13,00 we wtorek od 8,00 do 16,00

Burmistrz
Krystyna Kielisz