główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

ID-II-73331/26/05                                                                           Opatów   dn.11 08 2005


OGŁOSZENIE.

           Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ), Urząd Miasta i Gminy   w Opatowie informuje, że w publicznym dostępnym wykazie znajdującym się                 w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zamieszczono:
1.wniosek  Referatu Inwestycji i Drogownictwa UMG  w Opatowie
   o wydanie decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   polegającej na budowie wodociągu łączącego dwa niezależne wodociągi we          
   wsi  Nikisiałka Mała . Trasa projektowanego wodociągu będzie    
    przebiegała przez  działkę o  nr  295/1.położonej w  Nikisiałce Małej,
2. postanowienie o nie nakładaniu  obowiązku sporządzenia raportu o  
   oddziaływaniu  na środowisko naturalne
.

    Każdy ma prawo:
1. żądać udostępnienia przedmiotowego wniosku  na zasadach
    określonych w Rozdziale 1 Działu IV ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.                
     – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz 627 )
2. składania uwag i wniosków w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
    przedmiotowego wniosku w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej
    informacji.
          Uwagi i wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu                  
    w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie od poniedziałku do piątku                                  
     w godz. od 700 do 15 00, we wtorek od 800 do 1600 w pokoju nr 1.


Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie
/-/ Krystyna Kielisz