główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Gminy Opatów, wyszczególnionych niżej:


1/.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Widok  oznaczona jako działka nr 199 i nr 200 o łącznej powierzchni 1340 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 25653, rodzaj użytku Bp. 
cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 20.100,00 zł netto.
wysokość wadium – 1.005,00 zł  

2/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Widok  oznaczona jako działka nr 220/1 i nr 220/2 o łącznej powierzchni 1022 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 25653, rodzaj użytku Bp. 
cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 15.330,00 zł netto.
wysokość wadium – 767,00 zł  

3/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Widok  oznaczona jako działka nr 219/1 i nr 219/2 o łącznej powierzchni 994 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 25653, rodzaj użytku Bp. 
cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 14.910,00 zł netto.
wysokość wadium – 746,00 zł  

4/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Widok  oznaczona jako działka nr 221/1 i nr 221/2 o łącznej powierzchni 966 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 25653, rodzaj użytku Bp. 
cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 14.490,00 zł netto.
wysokość wadium – 725,00 zł  

5/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Widok  oznaczona jako działka nr 1708/1 i nr 1708/2 o łącznej powierzchni 1019 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 25653, rodzaj użytku Bp. 
cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 15285,00 zł netto.
wysokość wadium – 764,00 zł  

W/w nieruchomości zlokalizowane są w sąsiedztwie zakładu „Glaverbel Szkło- Glac” i terenów zabudowy mieszkaniowej, kształt działek nieregularny zbliżony do trapezu. Teren nie posiada uzbrojenia i aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów jest to strefa rozwoju gospodarczego i przekształceń – obszary wielofunkcyjne z preferowaną funkcją do lokalizacji inwestycji zabudowy mieszkaniowej oraz usług publicznych

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2005 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica )

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu oddzielnie na każdą nieruchomość na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007  B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka w terminie do dnia 4 listopada 2005 r. /włącznie/. 
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na po-czet ceny nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu no-tarialnego, wpłacone wadium przepada.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
- oryginału dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
- w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
 
   Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.