główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/193/2004

Uchwała Nr XXVII/ 193 / 2004
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 8 grudnia 2004 r.
z mieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenie kryteriów sprzedaży tych lokali.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/ 256 / 2002 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenie kryteriów sprzedaży tych lokali zmienionej uchwałą Nr III/ 15 / 2002 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 grudnia 2002 roku, zmienionej uchwałą Nr XVII / 128 / 2004 r Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 /. w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:

" 1 a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

1 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie

/Krzysztof Wróblewski/

Opracowanie: Danuta Barańska