główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/194/2004

Uchwała Nr XXVII/ 194 /04
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm, oraz art. 14 ust. i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się Plan Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - którego Gmina Opatów jest członkiem, zaopiniowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Powiatu Opatowskiego oraz Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły w Krakowie.

§ 2 .

Plan gospodarki odpadami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie

/Krzysztof Wróblewski/

Opracowanie: Zdzisław Partyka