główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2009 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego    z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 12 lutego 2009 roku (tj. czwartek ) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Opatowie za 2008 rok,
a / dyskusja  
4. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie za 2008 rok,
  a / dyskusja  
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2009 rok,
b) zatwierdzenia planu pracy na rok 2009 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,
c) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie,
d) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej  i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie,
e) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie,
f) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej
w Opatowie,
g) przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Przestrzegania Prawa,  Porządku Publicznego
i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w  Opatowie,
h) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
i)  zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
j) wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz 
  upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  
  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza oraz w sprawie stwierdzenia 
  nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008,
k)  uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek,
l)  przyjęcia ,, Programu Aktywności Lokalnej Miasta i Gminy Opatów na lata 2009 – 
 2015” ,
ł)  przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki,
 m) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy  
1Maja,
 n) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy  
1Maja,
 
 o)  przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy  
 Słowackiego,
 p) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Wąworkowie,
 r)  zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego 
  zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
  stanowiących własność Gminy Opatów oraz stosowania dopłat do ceny wody dla 
 taryfowej grupy odbiorców usług – gospodarstw domowych.
6.  Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie  oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Opatów w okresie międzysesyjnym.
7.  Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
8.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
 
 
/ Dariusz Bińczak /