główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2009 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 18 marca 2009 roku (tj. środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie  
z działalności w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych  za okres od  01.01. do  
31.12.2008 roku,
- dyskusja
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Opatowie za rok 2008,
 b) zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty,
c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,
f) upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
g) Regulaminu wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Opatów,
h) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Opatów,
i) pozbawienia drogi Brzezie – Nikisiałka Duża – Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej,
j) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul.1Maja,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do wydzierżawieni nieruchomości
  położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja ,
l) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 391 położonej w Jałowęsach gmina Opatów,
ł) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie oraz Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Opatowie,
5. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i  Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
   
  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
  / Dariusz Bińczak /