główna zawartość
artykuł nr 1

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

I N F O R M A C J A
 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. )

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 23 lutego 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykazy  Nr  299/2009, 300/2009, 301/2009, 302/2009,  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykazy zostaną wywieszone na okres 21 dni.
 

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.