główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009 roku

Zaproszenie
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2009 roku (tj. środa ) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego w 2010 roku,

b) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

  Alkoholowych w Gminie Opatów na 2010 rok’’,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,

d) rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie,

e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,

f) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,

g) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok,

4. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta

  i Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.

5. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

 
/ Dariusz Bińczak /