główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2010 roku

ZAPROSZENIE
   Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji
z w o ł u j e
pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Opatowie  na dzień 2 grudnia  2010 roku
/ tj. czwartek / o godz. 1200 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji :
1.   Otwarcie obrad I sesji Rady przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Ślubowanie radnych.
3.   Przyjęcie projektu porządku obrad.
4.   Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej - przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5.   Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia obrad sesji od Radnego Seniora.
6.   Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej - przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
7.   Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
8.   Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
                Przewodniczący
                Rady Miejskiej w Opatowie
                                                        kadencji 2006 - 2010
 
    / Dariusz Bińczak /