główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 marca 2011 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 10 marca 2011 roku (tj. czwartek ) o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej,
  b) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,
  c) zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów współużytkowania
  wieczystego działki budowlanej, położonej w Opatowie, będącej własnością Gminy 
  Opatów, oddanej we współużytkowanie wieczyste.
4. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 
 
 
  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie
 

                                              / mgr Tomasz Staniek /