główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 roku

Zaproszenie
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 marca 2011 roku ( tj. środa ) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie za rok
  2010 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2011
  a) dyskusja
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opatowie za rok 2010
  a) dyskusja
5. Sprawozdanie z działalności Stacji Obsługi przy Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie  
  w okresie od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
  a) dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmianw budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Opatów na lata 2011 - 2024,
  c) określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
  Opatów lub jednostkom jej podległym,
  d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
  e) przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem
  ewidencyjnym 1172/7 położonej w Opatowie.
7. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 
 
                                                                Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Tomasz  Staniek /