główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2011 roku

Zaproszenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 27 kwietnia 2011 roku ( tj. środa ) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
  w Opatowie w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych za 2010 rok
a) dyskusja
4. Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego w roku 2010”
a) dyskusja
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2010,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie,
  c) zmianw budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
  d) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 e) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 339/4
  położonej w Zochcinku,
  f) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 339/6  
położonej w Zochcinku,
  g) współdziałania Gminy Opatów z Gminą Ropczyce,
  h) wyrażenia opinii o celowości zaliczenia drogi Nr 9 Radom – Rzeszów do kategorii
 dróg ekspresowych Radom – Rzeszów.
6. Omówienie i przyjęcie stanowiska w sprawie zagospodarowania terenu po zamkniętym
  basenie ,, Kania”.
7. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
                                                            Przewodniczący
                                      Rady Miejskiej w Opatowie
 
  / mgr Tomasz Staniek /